Skip Navigation View Sitemap

Opći uvjeti prodaje K & K PROVITRUM GMBH Stanje: 01.01.2022

Download PDF

1. Valjanost Općih uvjeta prodaje

1.1. Za sve ugovore, naročito kupoprodajne ugovore, ugovore o djelu ili ostale izdane naloge za obavljanje usluga zaključene između  K&K  ProVitrum  GmbH   –  u daljnjem tekstu ”Isporučitelj” – i kupca ili naručitelja – u daljnjem tekstu ”Kupac” – vrijede isključivo nastavno navedeni uvjeti prodaje.
1.2. Uvjeti poslovanja Kupca se ne priznaju, osim ako je izričito u pojedinom dogovorena i u pisanom obliku potvrđena suglasnost Isporučitelja.

2. Zaključivanje ugovora

2.1. Usmena priopćenja Isporučitelja – čak i na upit Kupca – su neobvezujuća i onda kada se priopćavaju rokovi, cijene ili tehničke specifikacije. Usmene tehničke informacije i prijedlozi rješenja također se ne jamče, kao ni usmeni opisi te ispitni primjerci ili uzorci. Sva odobrenja i priopćenja Isporučitelj mora izvršiti u pisanom obliku.
2.2. U dogovorenu kakvoću naše robe spadaju samo ona svojstva i značajke, koje su navedene u našoj ponudi ili našoj potvrdi narudžbe. Ostala ili daljnja svojstva i značajke spadaju u dogovorenu kakvoću  samo ako su kao takve izričito dogovorena s Kupcem. Ovakvi sporazumi o kakvoći potrebno je utanačiti u pisanom obliku.
2.3. Ponude Isporučitelja su u svakom slučaju neobvezatne i neobvezujuće. Ugovor se ostvaruje dostavom potvrde narudžbe Kupcu ili, ako je potvrda izostala, izvršavanjem isporuke. Ugovor se također ostvaruje kada Kupac usmeno ili pismeno prihvati ponudu Isporučitelja.
2.4. Zadržavamo pravo na odstupanja od slika i opisa, od uobičajenih strukovnih tolerancija u pogledu kvalitete i dimenzija te na ispravke tiskarskih grešaka i zabuna, kao i izmjene proizvoda koje služe tehničkom napretku; to ne vrijedi ako odstupanja itd. nisu prihvatljiva za Kupca.

3. Sporazum o čuvanju poslovnih tajni

3.1. Kupac se obvezuje da trećim osobama neće prenositi ili priopćavati planove, proračune troškova,  odnosno ponude.
3.2. Kupac ne smije prenositi trećim osobama cijene, uvjete plaćanja i posebne uvjete.
3.3. Za prosljeđivanje ostalih informacija uvijek je potrebna suglasnost Isporučitelja.

4. Isporuka i reklamacija

4.1. Ako nisu izričito utvrđeni uvjeti isporuke, dogovorenim se smatra isporuka s paritetom franko tvornica (ex works, ab Werk) (“unfrei”-primatelj snosi transportne troškove).
4.2. Preduvjet za dogovorenu isporuku je mogućnost dostave s pristupom za teška teretna vozila (kamion s prikolicom).
4.3. Čak i ako Isporučitelj sukladno ugovoru preuzima isporuku robe, Kupac snosi sveukupne troškove prijevoza.
4.4. Rizik od uništenja ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada Isporučitelj preda robu za dostavu kupcu prijevozniku.
4.5. Rok isporuke počinje teći dostavom potvrde narudžbe, ali ne prije nego što Kupac priloži eventualnu potrebnu dokumentaciju, odobrenja, dopuštenja, kao i informacije koje su potrebne za odvijanje narudžbe,  te ne prije prispijeća ugovorenog predujma (avansa).
4.6. Smatra se da je održan rok isporuke ako je do njegovog isteka izvršena otprema ili je priopćena spremnost za isporuku.
4.7. Ako Isporučitelj sudjeluje kod utovara i/ili istovara robe ili na drugi način (potpisivanje polica osiguranja, obavljanje carinskih formalnosti itd.) kod prijevoza robe, tada se to događa po nalogu i na rizik Kupca.
4.8. Kupac je kod isporuke strojeva obvezan na vlastiti trošak staviti na raspolaganje odgovarajući istovarivač (npr. viličar ili dizalicu) koji je u stanju izvršiti istovar dijelova stroja prema popisu pakiranih dijelova, sukladno pismenim uputama za istovar od strane proizvođača strojeva. Kupac svakako snosi odgovornost za istovar dijelova stroja s dostavnog vozila i za njihov prijenos na mjesto postavljanja.
4.9. Kupac je dužan bez odgađanja, no najkasnije u roku od 4 radna dana, ispitati isporučenu robu na nedostatke. Otkrivene nedostatke treba pismeno prijaviti Isporučitelju u roku od 2 radna dana nakon njihovog otkrivanja.
4.10. Oštećenja koja su vidljiva izvana treba odmah prijaviti Isporučitelju i prijevozniku.
4.11. Ukoliko Kupac ne izvrši ispitivanje na nedostatke ili ga izvrši, odnosno dojavi prekasno, smatra se da je isporučena roba odobrena i Kupac gubi pravo pozivati se na povredu ugovora kod isporuke.

5. Viša sila

Viša sila i sve ostale smetnje koje Isporučitelj ne može predvidjeti ili na njih utjecati, kao što su štrajkovi, zastoji prometa itd., te sve nezgode za koje se ne može  teretiti Isporučitelj ili njegovi pod-isporučitelji, oslobađaju Isporučitelja od obveze isporuke za vrijeme trajanja njihovog utjecaja, čak i kada su nastupile kod jednog od pod-isporučitelja i kada Isporučitelj u tom trenutku već kasni s isporukom.

6. Zadržavanje prava vlasništva

6.1 Sva roba i isporuke ostaju vlasništvo Isporučitelja do potpune isplate kupovne cijene.
6.2  Kupac je obvezan savjesno postupati s proizvodima sa zadržanim pravom vlasništva dokle god traje to pravo te ih na vlastiti trošak primjereno osigurati.
6.3  U slučaju zakašnjelog plaćanja Kupca, Isporučitelj je u svako doba ovlašten, temeljem prava za zadržavanje vlasništva, preuzeti robu nazad u svoje vlasništvo.
6.4   Ukoliko Kupac robu, nad kojom postoji pravo na zadržavanje vlasništva, prodaje dalje trećoj osobi, i sam dospije u kašnjenje s plaćanjem, tada se potraživanje kupovne cijene kupca prema trećoj strani ustupa Isporučitelju.
6.5     Kupac nije ovlašten davati u zalog proizvode sa zadržanim pravom vlasništva, jamčiti s njima ili raspolagati s njima na druge načine koji ugrožavaju vlasništvo Isporučitelja.

7. Garancija i rokovi zastare

7.1 Isporučitelj daje garanciju da isporuka odgovara kvaliteti koja je utvrđena potvrdom narudžbe.
7.2 Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci od izvršene primopredaje (iznimka: vidi 7.3).
7.3 Za strojeve koji rade u više smjena skraćuje se jamstveni rok na 6 mjeseci od primopredaje.
7.4 Za sve rabljene strojeve ne postoji pravo potraživanja iz garancije.
7.5 Kupac uvijek mora dokazivati da je nedostatak postojao već kod primopredaje predmeta kupnje.
7.6 Ostala ugovorna prava potraživanja Kupca zbog povreda obveza od strane Isporučitelja zastarijevaju 12 mjeseci nakon izvršene primopredaje.

8. Nadoknada štete

8.1 Isporučitelj jamči isključivo za jako grubu nemarnost i namjerne propuste. Kupac mora dokazati da je Isporučitelj postupao s jako grubim nemarom ili je namjerno izvršio propuste. Jamstvo nije isključeno za štete uslijed tjelesnih povreda i smrti.
8.2 Isključenje od odgovornosti iz točke 8.1 također vrijedi   za svu ispomoć Isporučitelju pri nabavi i izvođenju ugovornih obveza.
8.3 Kupac mora u svakom slučaju dokazivati krivnju Isporučitelja.
8.4 Isključuju se potraživanja naknade za izgubljenu dobit, kao i potraživanja nadoknade za troškove prekida pogona i izostanka proizvodnje.
8.5 Nadalje se isključuje svako jamstvo za posljedične štete uslijed isporuke neispravne robe, odnosno zakašnjele isporuke robe.
8.6 Ukoliko s našim pred-isporučiteljom pravovremeno ugovorimo kongruentno pokriće, rokovi isporuke koje smo naveli stoje uz pridržavanje prava pravovremene i uredno izvršene samoopskrbe.
8.7 Ukoliko Isporučitelj daje tehničke informacije ili savjete izvan ugovorno dogovorenog opsega izvedbe, to se događa uz isključivanje svakog jamstva.

9. Cijene i uvjeti plaćanja

9.1 Cijene Isporučitelja podrazumijevaju se bez zaračunavanja troškova prijevoza i pakiranja, carine i carinjenja, kao i bez zakonskog poreza na promet i obračunavaju se u EUR.
9.2 Isporučitelj zadržava pravo traženja akontacija od Kupca za izvršenje isporuke.
9.3 Ako su ugrožena potraživanja plaćanja od strane Isporučitelja prema Kupcu zbog nedostatne mogućnosti izvršavanja obveza Kupca, Isporučitelj je ovlašten zahtijevati plaćanje svih dospjelih potraživanja iz sveukupnih poslovnih odnosa s Kupcem, ako je Isporučitelj već izvršio isporuku. To vrijedi i onda, ako je Isporučitelj već prihvatio čekove ili mjenice. Isporučitelj može za buduće još neizvršene isporuke zahtijevati predujam (avans).
9.4 Ako ne postoji izričiti dogovor načina plaćanja, Kupac mora promptno bez odbitaka platiti iznos koji duguje.
9.5 Ako postoji više potraživanja prema Kupcu, plaćanja Kupca će se uvijek pribrajati najstarijim potraživanjima.
9.6 Potraživanja Kupca prema Isporučitelju ne smiju se pribrajati potraživanjima Isporučitelja prema Kupcu.
9.7. U slučaju kašnjenja plaćanja krivnjom Kupca, Kupac je dužan platiti zatezne kamate u visini od 9,2 % iznad osnovne kamatne stope.

10. Posebni sporazumi za usluge instalacije, servisa i popravaka od strane Isporučitelja

10.1 Kod usluga instalacije, servisa i popravaka od strane Isporučitelja, Kupac dodatno preuzima po trenutno valjanoj tarifi i naknadu kilometraže koja je trenutno na snazi, kao i sve ostale troškove tehničara za smještaj i putovanje.
10.2 Ako dođe do realizacije ugovora o izvođenju instalacije, servisa ili popravka a njegovo izvršavanje bude spriječeno od strane Kupca, odnosno ako bude onemogućeno izvršavanje ugovora zbog okolnosti uzrokovanih od strane Kupca, Kupac mora platiti kompletnu kupovnu cijenu, odnosno sate rada. Ako nisu ostvareni putni troškovi, odnosno troškovi transporta, ne treba ih ni plaćati. Ako dođe do kašnjenja izvršavanja usluga instalacije, servisa ili popravka zbog okolnosti koje su uzrokovane na licu mjesta od strane Kupca, Kupac mora platiti dodatne troškove i sate tehničara.

11. Mjesto izvršenja, nadležni sud, primjenjivo pravo

11.1 Kao mjesto izvršenja ugovora u svakom slučaju se smatra sjedište Isporučitelja, čak i ako se primopredaja izvršava na nekom drugom mjestu.
11.2 Za sve pravne sporove dogovorena je isključiva nadležnost stvarno nadležnog suda u sjedištu tvrtke Isporučitelja.
11.3 Vrijedi isključivo austrijsko pravo. Isključena je primjena prava prodaje UN-a.

12. Promjena adrese i autorsko pravo

12.1 Kupac je obvezan odmah dojaviti Isporučitelju promjenu adrese. Ako dojava izostane, smatra se da su roba i pojašnjenja prispjeli, čak i ako su poslani na zadnju poznatu navedenu adresu.
12.2 Planovi i skice kao i uzorci, katalozi, prospekti, slike i sl. ostaju stalno intelektualno vlasništvo Isporučitelja, odnosno proizvođača. Kupac ne dobiva za njih nikakvo pravo uporabe ili tvorničkog korištenja.

13. Salvatorska klauzula

Ako bi pojedine odredbe ovih uvjeta prodaje bile potpuno ili djelomično nedjelotvorne ili će to postati, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

Back to top