Skip Navigation View Sitemap

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ ПРЕДУЗЕЋА K & K PROVITRUM GMBH Статус: 01.01.2022

Download PDF

1. Важење општих услова продаје

1.1. За све уговоре (посебно купопродајне уговоре, уговоре о раду и сва друга уговорна извршења) закључене између компаније K&K ProVitrum GmbH („добављач“) и купца или клијента („клијент“) биће важећи само следећи општи услови продаје.

1.2. Клијентови трговински услови неће бити прихваћени осим ако се за одређени случај не преговара и добије изричита и писана сагласност добављача.

2. Закључивање уговора

2.1. Усмена обавештења добављача (чак и ако то захтева клијент) нису обавезујућа, чак ни у случају да се саопштавају услови, цене или техничке спецификације. И вербални технички израз и предлози за решење, као и вербалне спецификације, демонстрације или узорци су такође без гаранције. Сва уверавања и комуникације од стране добављача морају бити у
писаној форми.

2.2. У уговорене карактеристике наше робе спадају само карактеристике и карактеристике које су наведене у нашој понуди или у потврди поруџбине. Остале или додатне карактеристике и карактеристике ће припадати уговореној природи наше робе, само ако смо ове изричито „као такве“ уговорили ми са клијентом. Такви преговори о карактеристикама наше робе се воде у
писаној форми.

2.3. У сваком случају, понуде добављача нису обавезујуће. Уговор се сматра закљученим, када се потврда поруџбине предочи клијенту, или – у случају да нема потврде поруџбине – када је испорука клијенту реализована. Уговор се такође сматра закљученим, када наручилац (писмено или усмено) прихвати понуду добављача.

2.4. Задржавамо право на одступања од илустрација и описа, уобичајене толеранције података о квалитету и димензијама, исправку грешака као и модификације производа које доприносе техничком напретку; ово неће важити у случајевима да таква одступања нису прихватљива за клијента.

3. Поверљивост

3.1. Клијент је дужан да не преноси нити саопштава било какве планове, предлоге цена или понуде трећим лицима.

3.2. Клијент не сме да преноси цену, услове плаћања или посебне услове трећим лицима.

3.3. За саопштавање других информација увек је потребна сагласност добављача.

4. Испорука и рекламације

4.1. Осим ако неки други услови испоруке нису изричито наведени, испорука „франко фабрика”
(неплаћена) се сматра испоруком по договору.

4.2. Уговорена испорука претпоставља да је приступни пут за испоруку погодан за теретна возила.

4.3. Наручилац сноси укупне трошкове транспорта, чак и ако добављач организује превоз робе.

4.4. Ризици (уништења и оштећења) робе прелазе на наручиоца у тренутку када добављач преда робу превознику на транспорт до клијента.

4.5. Рок испоруке почиње слањем потврде поруџбине, али ни пре пријема евентуално потребних докумената, дозвола, сагласности и информација које клијент треба да пружи за испуњење поруџбине, нити пре пријема уговореног аванса.

4.6. Сматра се да је рок испоруке одржан како је договорено када се испорука отпреми или се објави спремност испоруке.

4.7. Ако добављач сарађује у транспорту робе – при утовару и/или истовару или на неки други начин (састављање/потписивање полиса, царинске формалности и сл.), онда се такве активности увек обављају у име и на ризик клијента.

4.8. У случају испоруке механизације, наручилац је дужан да о свом трошку обезбеди одговарајући уређај за истовар (нпр. виљушкар, кран) који може да истовари компоненте машине према амбалажној листи и према истовару произвођача. У сваком случају, клијент сноси одговорност за истовар испоручених делова механизације из транспортног возила и за транспорт до крајњег места.

4.9. Клијент је дужан да без одлагања (а најкасније у року од 4 радна дана) провери испоручену робу и укаже на евентуалне недостатке. Постојеће недостатке потребно је доставити добављачу у писаној форми, односно у року од 2 радна дана након откривања таквих недостатака.

4.10. О очигледним недостацима потребно је одмах обавестити добављача као и представника превозника.

4.11. Уколико наручилац не изврши такву проверу недостатака, или ако се такве провере или саопштавање недостатака изврши прекасно, испоручена роба ће се сматрати одобреном и клијент губи право потраживања због недоследне испоруке у уговору.

5. Виша сила

Виша сила и друге непредвидиве сметње или сметње које се не могу контролисати од стране добављача (нпр. немири, проблеми у саобраћају и тако даље), као и незгоде које добављач или његови подизвођачи не могу контролисати, прекидају обавезу испоруке добављача за време трајања таквих околности, чак и ако такве околности настану код неког од подизвођача добављача, чак и у случају да у овом тренутку добављач већ касни.

6. Задржавање права

6.1. Сва добра и залихе остају у власништву добављача до уплате укупне купопродајне цене.

6.2. Клијент је дужан да са овим (задржаним) производима поступа пажљиво и да разумно покрије такве (задржане) производе полисом током периода задржавања.

6.3. Уколико клијент касни са плаћањем, добављач у сваком тренутку има право да поврати (задржану) робу.

6.4. Ако клијент прода задржани предмет куповине трећем лицу и ако клијент касни са плаћањем, онда се потраживање клијента из купопродајне цене према трећем лицу преноси на добављача.

6.5. Клијент нема право да користи задржане производе као залог или гаранцију или да тим производима располаже на начин који угрожава имовину добављача.

7. Гарантни рок, рок ограничења

7.1. Добављач гарантује да ће испорука бити у складу са квалитетом наведеним у потврди поруџбине.

7.2. Гарантни рок је 12 месеци након примопредаје. (Изузеће видети клаузулу 7.3).

7.3. За машине које раде у вишесменском режиму, гарантни рок је смањен на 6 месеци.

7.4.За половне машине не важи гарантни рок.

7.5. Клијент је увек дужан да докаже да је недостатак постојао већ у тренутку предаје предмета куповине.

7.6. Остала уговорна потраживања наручиоца због кршења обавеза добављача подносе се у року од 12 месеци од примопредаје.

8. Накнада штете

8.1. Добављач је одговоран само за груби немар и намеру. Клијент је дужан да покаже грубо, несавесно и намеравано деловање добављача. Ово искључење одговорности неће важити за повреде здравља или живота.

8.2. Искључење одговорности (према клаузули 8.1.) ће се такође применити на све запослене, комерцијалне службенике и заступнике.

8.3. Клијент је увек дужан да докаже кривицу добављача.

8.4. Права на накнаду губитка добити као и надокнаду трошкова за кварове и мањкове производње су искључена.

8.5. Штавише, било која одговорност за последичне губитке због испоруке неисправног производа или због кашњења испоруке је такође искључена.

8.6. Када смо уредно закључили са нашим подизвођачима усклађене послове, услови испоруке које смо навели подлежу прописном и одговарајућем реосигурању испорука као таквих.

8.7. У случају да добављач пружа техничке информације или консултације које не припадају уговорно уговореном обиму извршења; било каква гаранција за такве активности је искључена.

9. Цене и услови плаћања

9.1. Цене добављача су цене без трошкова транспорта и паковања, царина и редовног порезана промет; цене су изражене у ЕУР.

9.2. Добављач задржава право да од наручиоца захтева авансно плаћање пре испоруке.

9.3. Уколико постоји евидентан ризик неплаћања наплатног захтева од стране клијента због недовољне платежне способности клијента, добављач има право да сва потраживања која су
још нерешена из целог комерцијалног односа са клијентом ,преиначи у потраживања која се одмах плаћају, под условом да је добављач већ реализовао набавку. Ово ће такође важити у случају да је добављач већ примио чекове или менице. Добављач има право да захтева авансно плаћање за још нереализовано.

9.4. Уколико не постоји изричит договор о начину плаћања, клијент је дужан да без одлагања уплати преостали износ.

9.5. Ако постоји више потраживања према клијенту, клијентова плаћања ће увек бити стављена против најстаријег потраживања. Преварне сврхе плаћања клијента су неефикасне.

9.6. Потраживања клијента према добављачу не смеју се пребити са потраживањима добављача према клијенту.

9.7. Уколико клијент касни са плаћањем, клијент је дужан да плати накнаду за кашњење у износу од 9,2% уз основну кредитну стопу.

10. Посебан аранжман за извођење монтаже, сервиса и поправке

10.1. У случају монтаже, сервиса и поправке, клијент ће сносити (поред одговарајуће важеће сатнице) трошкове за одговарајућу километражу као и све остале трошкове смештаја и путне трошкове техничара.

10.2. Ако се уговор о монтажи, сервису и поправци реализује и ако наручилац спречи извршење, или ако након закључења уговора извршење неће бити могуће због околности из одговорности наручиоца, онда је наручилац дужан да плати целокупну набавну цену или цену
за рад. Ако нема путних трошкова или накнаде за километражу, онда ти трошкови неће бити плаћени. Ако ће инсталација, сервис и поправка бити одложени због локалних околности на одговорност клијента, онда ће додатне трошкове као и радно време техничара платити клијент.

11. Место извршења, суд и меродавно право

11.1. У сваком случају, место извршења ће бити регистровано место добављача, чак и ако ће се примопредаја десити на другом месту.

11.2. За све правне спорове уговорена је искључива надлежност суда надлежног за регистровано место добављача.

11.3. Примењиваће се искључиво аустријски закон. Употреба Привредног права УН је искључена.

12. Промена адресе и ауторска права

12.1. Наручилац је дужан да без одлагања обавести добављача о промени адресе места пословања. У случају немара, роба и преписка ће се сматрати испорученим, чак и ако су послати на последњу пријављену адресу.

12.2. Цртежи и скице, узорци, каталози, брошуре, прикази итд. увек остају интелектуална својина добављача или произвођача. Клијент не добија никаква права коришћења горе наведених артикала.

13. Штедна клаузула

Ако било који појединачни услови ових општих услова продаје буду неважећи или постану неважећи из било ког разлога, остатак уговора остаје непромењен и важећи.

Back to top