Skip Navigation View Sitemap

K & K PROVITRUM GMBH általános szerződési és értékesítési feltételei Kiadva: 01.01.2022

Download PDF

1. Általános szerződési feltételek érvényessége

1.1 K&K ProVitrum GmbH – továbbiakban „eladó” – és a vevő vagy megbízó – továbbiakban „vevő” között létrejött minden szerződésre, különösképpen az adásvételi szerződésekre, vállalkozási szerződésekre, vagy egyéb megbízásokban szereplő szolgáltatásokra kizárólag a közvetkező eladási feltételek érvényesek.
1.2 A vevő üzleti feltételeit nem elfogadottak, kivéve, ha az eladó ebbe nyomatékosan beleegyezett és erről írásban megállapodtak.

2. Szerződés megkötése

2.1. Az eladó szóbeli kijelentései – a vevő ajánlatkérésére is – minden kötelezettség nélküliek, akkor is, ha a határidőket, árakat vagy műszaki specifikációkat adott meg. A szóbeli, műszaki információkra és szóbeli megoldási javaslatokra szintén garancia nélkül értendőek, mint a szóban történt ismertetések, valamint a próbák és minták is. Minden kötelezettségvállalásnak és nyilatkozatnak az eladó részéről írásos formában kell történnie.
2.2. A termékeink tulajdonságaihoz csak azok a tulajdonságok és jellemzők tartoznak, amelyek az ajánlatunkban vagy a megrendelés visszaigazolásunkban szerepelnek. Egyéb vagy további tulajdonságok és jellemzők csak akkor tartoznak a megállapodás szerinti tulajdonságokhoz, ha azokról a vevővel kifejezetten megállapodást kötöttünk. Az ilyen terméktulajdonságokról szóló megállapodásoknak írásban kell történniük.
2.3. Az eladó ajánlatai szintén nem kötelező érvényűek és minden kötelezettség nélküliek. A szerződés a vevő részére adott megrendelés visszaigazolással vagy annak hiánya esetén, a vevő részére történt eladás megtörténtével jön létre. A szerződés akkor is létrejön, ha a vevő az eladó ajánlatát írásban vagy szóban elfogadja.
2.4. Fenntartjuk a jogot az ábráktól és leírásoktól való eltérésekre, a minőségi, valamint méretbeli adatok eltéréseire, nyomtatási hibákra és tévedésekre, valamint termékváltoztatásokra, amelyek a műszaki fejlődést szolgálják; ez abban az esetben nem érvényes, ha az eltérések, stb. a vevő számára nem elfogadhatóak.

3. Titoktartási megállapodás

3.1. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy terveket, költségjavaslatokat vagy ajánlatokat harmadik fél részére nem ad tovább, illetve harmadik fél számára nem teszi közzé.
3.2. Az árakat, fizetési feltételeket és egyéb feltételeket vevő harmadik fél részére nem adja tovább.
3.3. Egyéb információk továbbadásához mindig az eladó beleegyezése szükséges.

4. Szállítások és hiányosságok bejelentése

4.1. Ha szállítási feltételről kifejezetten nem egyeznek meg, a gyárban átvéve („nem költségmentes” ) – szállítás érvényes.
4.2. A megállapodás szerinti szállítás megköveteli, hogy a szállítási út nehéz terhekkel járható legyen.
4.3. Ha az eladó a megállapodás szerint át is vállalja az áru szállítását, az összes szállítási költséget az ügyfél viseli.
4.4. Az áru elvesztéséért vagy sérüléséért a kockázat abban az időpontban száll át a vevőre, amikor az eladó az árut a szállító részére a vevőhöz történő szállítás céljából átadja.
4.5. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolás elküldésével kezdődik meg, azonban nem a vevő által adott esetben beszerezendő dokumentumok, engedélyek, jóváhagyások és a megrendelés lebonyolításához szükséges információk beszerzése előtt, valamint a megállapodás szerinti kifizetés beérkezése előtt.
4.6. A szállítási határidő akkor számít teljesítettnek, ha a szállítás a szállítási határidő lejártáig megtörténik, vagy az áru szállításra kész állapotát addig bejelentették.
4.7. Ha az eladó az áru fel- és/vagy lerakodásában, vagy az áru szállításakor más módon (biztosítási kötvény aláírása, vámkezelések elintézése, stb.) közreműködik, akkor ez a vevő megbízásából és kockázatára történik.
4.8. Gépszállítások esetén a vevő kötelessége a megfelelő rakodógépet (például villástargoncát vagy darut) a saját költségére rendelkezésre bocsátani, amely alkalmas a gépalkatrészek az árulista és a gép gyártójának lerakodási instrukciói alapján lerakodni. A vevőt terheli minden felelősség, a szállított géprészek szállító járműről történő lerakodásával és a felállítási helyre történő szállításával kapcsolatban.
4.9. A vevő köteles a szállított áru hiányosságait haladéktalanul, legkésőbb azonban 4 munkanapon belül ellenőrizni. A fennálló hiányosságokról a hiányosság észrevételétől számított 2 munkanapon belül írásban kell az eladót tájékoztatni.
4.10. A kívülről felismerhető sérüléseket az eladóval és a szállítást végző személlyel haladéktalanul közölni kell.
4.11. Ha a vevő a hiányosságok ellenőrzését elmulasztja, vagy a hiányosságok ellenőrzése, illetve bejelentése túlságosan későn történik meg, a szállított áru elfogadottnak minősül és a vevő elveszíti a jogát, hogy a szállítással kapcsolatos szerződésszegésre hivatkozzon.

5. Vis maior

Előre nem látható elháríthatatlan külső körülmények, vagy az eladó által nem befolyásolható akadályoztatások, mint bérviták, forgalmi torlódások, stb., valamint nem az eladó vagy annak beszállítója által okozott balesetek mentesítik az eladót ezeknek a körülményeknek az időtartamára a szállítási kötelezettség alól, akkor is, ha az a beszállítónál történt, valamint akkor is, ha az eladó ebben az időpontban már késedelemben volt.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1. Valamennyi áru és szállítás a vételi ár hiánytalan kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.
6.2. A vevő köteles, a tulajdonjog fenntartás alá tartozó termékeket a tulajdonjog fenntartás időtartamára gondosan kezelni és saját költségére megfelelően biztosítani.
6.3. Az eladó jogosult a vevő fizetési késedelme esetén a tulajdonjog fenntartás alá tartozó árut birtokba venni.
6.4. Ha a tulajdonjog fenntartás alá tartozó árut a vevő harmadik fél részére továbbértékesítette, és a vevő fizetési késedelembe került, a vevő vételi ár követelését harmadik féllel szemben az eladó részére átengedi.
6.5. Vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartás alá tartozó árut elzálogosítani, biztosítékként átruházni vagy az eladó tulajdonát veszélyeztető egyéb intézkedéseket tenni.

7. Garancia és elévülési határidők

7.1. Az eladó garanciát vállal azért, hogy a szállítmány megfelel a megrendelés visszaigazolásban meghatározott minőségnek.
7.2. A garanciaidő 12 hónap az átadástól számítva. (Kivétel: lásd 7.3 pontot)
7.3. A több műszakban használt gépek esetében a garanciális határidő átadástól számított 6 hónapra rövidül.
7.4. A használt gépekre nem vonatkozik a garancia.
7.5. A vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiányosság már az eladás tárgyának átadásakor fennállt.
7.6. A vevő egyéb szerződéses idényei az eladó kötelezettségeinek megsértéséből adódóan az átadástól számított 12 hónap után évülnek el.

8. Kártérítés

8.1. Az eladó kizárólag nagyfokú, durva gondatlanság és hanyagság esetén felelős. A vevőnek kell bizonyítania, hogy az eladó nagyfokú, durva gondatlansággal és hanyagsággal járt el. A felelősség kizárása nem vonatkozik a testi sérülésből és életvesztésből származó károkra.
8.2. A 8.1 pont szerinti felelősség kizárás szintén érvényes az eladó minden beszerzésben és teljesítésben segédkező munkatársaira is.
8.3 A vevőnek minden esetben bizonyítania kell az eladó hibáját.
8.4. A kártérítési igények az elmaradt nyereség, valamint a termelés megszakítására és termeléskiesésre vonatkozó ráfordítások alapján kizártak.
8.5. Továbbá következménykárokra vonatkozóan a hibás áru szállítása, illetve a késedelmes áruszállítás miatt minden felelősség kizárt.
8.6. Amennyiben a beszállítóinkkal kongruens fedezeti ügyletet kötöttünk, az általunk megadott szállítási határidők a saját szállításaink időben és megfelelően történő teljesítésének fenntartásával érvényesek.
8.7. Amennyiben az eladó műszaki információkat ad, vagy tanácsadóként tevékenykedik, és ez nem tartozik a szerződésben meghatározottakhoz, akkor ez minden felelősség kizárása mellett történik.

9. Árak és fizetési feltételek

9.1. Az eladó árai a szállítási és csomagolási költségek nélkül, valamint vámok és vámolási költségek, forgalmi adó nélkül és EURO -ban számítva értendőek
9.2. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a vevőtől a szállítás előtt előre fizetés kérjen.
9.3 Ha az eladó fizetési követeléseinek veszélyeztetése a vevővel szemben a vevő teljesítőképességének hiánya miatt felismerhető, az eladó jogosult valamennyi üzleti kapcsolatból származó minden még esedékes követelést azonnal esedékessé tenni, amennyiben az eladó részéről a szállítás már megtörtént. Ez érvényes akkor is, ha az eladó már elfogadott csekket vagy váltót. A jövőbeni, még meg nem történt szállításokra az eladó előre fizetést kérhet.
9.4. Ha nincs kifejezett megállapodás a fizetési módra vonatkozóan, a vevőnek a tartozás szerinti összeget levonás nélkül azonnal kell kifizetnie.
9.5. Ha a vevővel szemben több követelés áll fenn, akkor a vevő kifizetéseit mindig a legrégebbi követelésnél számolják el. A vevő ettől eltérő ajánlatai nem érvényesek.
9.6. A vevő követelései az eladóval szemben nem számolhatóak el az eladó követeléseiben a vevővel szemben.
9.7. A vevő fizetési késedelme esetén, 9,2 % késedelmi kamatot kell fizetni az alapkamat felett.

10. Speciális megállapodások az eladó üzembe helyezési, szervizelési és javítási szolgáltatásaira vonatkozóan

10.1. Az eladó üzembe helyezési, szervizelési és javítási szolgáltatásait a vevő a mindenkor érvényes óradíjak, a mindenkor érvényes kilométerpénz, valamint a technikusok minden egyéb szállás és utazási költségeinek felszámításával fogadja el.
10.2. Ha az üzembehelyezési, szervizelési vagy javítási szolgáltatásokra vonatkozóan szerződéskötés történik, és a szolgáltatás teljesítését a vevő megakadályozza, illetve a szerződés megkötése után a vevő által okozott körülmények miatt nem lehetséges, a vevőnek a teljes vételi árat, illetve munkabért ki kell fizetnie. Ha nem merülnek fel utazási, illetve gépjármű használati költségek, akkor azokat nem kell megfizetni. Ha az üzembe helyezési, szervizelési vagy javítási szolgáltatások teljesítése az ügyfél által a helyszínen okozott körülmények miatt elhúzódik, a további felmerülő költségeket és a technikusok órabéreit a vevőnek ki kell megfizetnie.

11. Teljesítés helye, bírósági illetékesség, alkalmazott jog

11.1. A teljesítés helye minden esetben az eladó székhelye, akkor is, ha az átadás egy másik helyen történik.
11.2. Jogviták esetén a kizárólagosan illetékes bíróság az eladó vállalatának székhelye szerint tárgyban illetékes bíróság.
11.3. Kizárólag az osztrák jog alkalmazható. Az UN- vételi eladási jog alkalmazása kizárt.

12. Címváltozások és szerzői jog

12.1. Vevő köteles az üzleti címének változásairól az eladót azonnal tájékoztatni. Ha elmulasztja a tájékoztatást, az áruk és nyilatkozatok akkor is megérkezettként érvényesek, ha azokat az utolsó ismert címre küldték.
12.2. A tervek és a vázlatok, mint a minták, katalógusok, prospektusok, ábrák és hasonlóak mindig az eladó, illetve a létrehozó szellemi tulajdonát képezik. A vevőt ezekre vonatkozóan nem illetik meg értékesítési vagy használati jogok.

13. Szalvatórikus záradék

Amennyiben jelen eladási feltételek egyes rendelkezések teljesen vagy részben érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Back to top