Skip Navigation View Sitemap

Podmínky K & K PROVITRUM GMBH Status: January 01, 2022

Download PDF

1. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

1.1. Pro veškeré smlouvy (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nebo ostatní smluvně daná plnění) uzavřené mezi společností K&K ProVitrum GmbH (“dodavatel”) a kupujícím nebo zákazníkem (“zákazník”) platí výhradně následující Všeobecné obchodní podmínky (“VOP”).
1.2. Obchodní podmínky zákazníka nebudou uznávány, ledaže by s tím v jednotlivých případech byl výslovně a písemně sjednán souhlas dodavatele.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Ústní sdělení dodavatele – i na vyžádání zákazníka – nejsou závazná, a to ani v případech, kdy jsou sdělovány termíny, ceny, nebo technické specifikace. Ústní technická vyjádření a ústní návrhy řešení jsou rovněž bez záruky, stejně jako ústní popisy, ukázky, nebo vzorky. Jakékoliv přísliby a sdělení ze strany dodavatele vyžadují písemnou formu.
2.2. Ke sjednávané povaze našeho zboží patří pouze ty vlastnosti a charakteristiky, které jsou uvedeny v naší nabídce nebo našem potvrzení objednávky. Jiné nebo další vlastnosti a charakteristiky patří ke sjednávané povaze pouze v případě, že jsme je jako takové výslovně sjednali se zákazníkem. Takováto ujednání o povaze zboží musí být podložena písemně.
2.3. Nabídky dodavatele jsou v každém případě nezávazné. Smlouva je uzavřena předáním potvrzené objednávky zákazníkovi, nebo – v případě neexistence potvrzené objednávky – uskutečněním dodávky zákazníkovi. Smlouva je uzavřena také v případě, že zákazník písemně nebo ústně akceptuje nabídku dodavatele.
2.4. Dodavatel si vyhrazuje právo odchylek od vyobrazení a popisů, běžných tolerancí kvalitativních a rozměrových údajů, oprav tiskových chyb a omylů, a rovněž změn produktů prospívajících technickému pokroku; toto neplatí v případě, kdy odchylky apod. jsou pro zákazníka nepřijatelné.

3. Zachování mlčenlivosti

3.1. Zákazník se zavazuje nepředávat resp., nesdělovat žádné poskytnuté výkresy, cenové návrhy nebo nabídky třetím osobám.
3.2. Zákazník nesmí předávat třetím osobám ceny, platební podmínky ani zvláštní podmínky.
3.3. Předávání ostatních informací vždy vyžaduje souhlas dodavatele.

4. Dodávka a reklamace

4.1. Pokud nebudou výslovně stanoveny jiné podmínky dodání, platí za sjednanou dodávka “ex-works” (nevyplaceně).
4.2. Sjednaná dodávka předpokládá, že příjezdová komunikace pro dodání je sjízdná pro těžké nákladní automobily.
4.3. Celkové transportní náklady nese zákazníka to i v případě, že dodavatel zařizuje transport zboží.
4.4. Riziko zničení nebo poškození zboží přechází na zákazníka okamžikem, kdy dodavatel předá zboží přepravci pro transport k zákazníkovi.
4.5. Dodací lhůta počíná běžet odesláním potvrzené objednávky – avšak nikoliv před obdržením případných zákazníkem obstarávaných podkladů, povolení, souhlasů a informací nutných pro vyřízení objednávky a nikoliv před přijetím sjednané zálohové platby.
4.6. Dodací lhůta platí za dodrženou, když je do jejího uplynutí uskutečněna expedice nebo oznámena připravenost dodávky.
4.7. Pokud dodavatel spolupůsobí při transportu zboží (při nakládání a/nebo vykládání zboží nebo i jiným způsobem (podpisování pojistek, vyřizování celních formalit, apod.)), pak toto probíhá z pověření a na riziko zákazníka.
4.8. V případě dodávky strojů je povinností zákazníka poskytnout na vlastní náklady vhodné vykládací zařízení (například vysokozdvižný vidlicový vozík nebo jeřáb), schopné vyložit komponenty stroje podle balícího listu a podle písemných instrukcí výrobce stroje k vykládání. Zákazník v každém případě nese odpovědnost za vyložení dodávaných komponentů stroje z transportního vozidla a přepravu na místo ustavení.
4.9. Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží bez prodlení (avšak nejpozději během 4 pracovních dnů) Existující vady nebo neshody musí být během 2 pracovních dnů od jejich zjištění písemně oznámeny dodavateli.
4.10. Zjevná poškození musí být oznámena dodavateli a zástupci přepravce.
4.11. Pokud zákazník neprovede kontrolu na případné vady nebo tuto kontrolu nebo oznámení vad provede opožděně, pak se dodané zboží považuje za odsouhlasené a zákazník ztrácí právo odvolat se proti dodávce odporující smlouvě.

5. Vyšší moc

Vyšší moc a ostatní nepředvídatelné nebo ze strany dodavatele neovlivnitelné překážky, jako například pracovní nepokoje, dopravní problémy, apod. a rovněž nehody, za které dodavatel nebo jeho subdodavatelé nenesou odpovědnost, přerušují povinnost dodání dodavatelem po dobu trvání těchto překážek, a to i v případě, že vzniknou u některého ze subdodavatelů, a rovněž v případě, že dodavatel je v tomto okamžiku již v prodlení.

6. Výhrada vlastnictví

6.1. Veškeré zboží a dodávky zůstávají vlastnictvím dodavatele až do okamžiku zaplacení celkové kupní ceny.
6.2. Zákazník je povinen po dobu výhrady vlastnictví zacházet s vyhrazenými produkty pečlivě a na své náklady je přiměřeně pojistit.
6.3. Dodavatel je oprávněn v případě prodlení zákazníka s placením kdykoliv uplatnit své vlastnictví k vyhrazenému zboží.
6.4. Pokud by zákazník vyhrazený předmět koupě prodal třetí osobě a pokud by se zákazník dostal do prodlení s placením, pak pohledávka zákazníka z kupní ceny vůči třetí osobě bude postoupena dodavateli.
6.5. Zákazník není oprávněn vyhrazené produkty použít jako zástavu nebo kauci, nebo jimi disponovat jiným způsobem ohrožujícím vlastnictví dodavatele.

7. Záruka a promlčecí doby

7.1. Dodavatel poskytuje záruku na to, že dodávka bude odpovídat kvalitě stanovené v potvrzení objednávky.
7.2. Záruční doba činí 12 měsíců od předání.
(Výjimka: viz bod 7.3).
7.3. U strojů provozovaných ve vícesměnném provozu se záruční doba zkracuje na 6 měsíců od předání.
7.4. Pro jakékoli použité stroje neexistují žádné nároky na záruční plnění.
7.5. Zákazník musí vždy prokázat, že vada existovala již v okamžiku předání předmětu koupě.
7.6. Ostatní smluvní nároky zákazníka z důvodu porušení povinnosti dodavatele jsou promlčeny 12 měsíců od předání.

8. Náhrada škod

8.1. Dodavatel ručí výhradně za hrubou nedbalost a úmysl. Zákazník musí prokázat, že dodavatel jednal s hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Vyloučení odpovědnosti neplatí pro škody způsobené na zdraví nebo na životě.
8.2. Vyloučení odpovědnosti podle bodu 8.1. platí rovněž pro všechny zaměstnance, obchodní úředníky a jakékoliv zprostředkovatele.
8.3. Zákazník musí v každém případě prokázat vinu dodavatele.
8.4. Nároky na náhradu ušlého zisku a rovněž nároky na náhradu výdajů na přerušení a výpadky výroby jsou vyloučeny.
8.5. Dále je vyloučeno jakékoliv ručení za následné škody na základě dodání vadného zboží resp. na základě zpožděné dodávky zboží.
8.6. Pokud dodavatel uzavřel se subdodavateli včas souhlasný zajišťovací obchod, pak uvedené dodací termíny dodavatele platí za předpokladu včasných a řádných dodávek subdodavatelů.
8.7. Pokud dodavatel poskytuje technické informace nebo poradenskou činnost, nenáležící ke smluvně sjednanému rozsahu plnění, pak toto probíhá s vyloučením jakéhokoliv ručení.

9. Ceny a platební podmínky

9.1. Cenami dodavatele se rozumí ceny bez započtení nákladů na transport a balení, cla a celních poplatků, a zákonné daně z obratu; ceny jsou uvedeny v EUR.
9.2. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat před dodáním od zákazníka zaplacení zálohy.
9.3. Pokud bude patrné ohrožení úhrady inkasního příkazu zákazníkem v důsledku nedostatečné schopnosti plnění zákazníka, dodavatel je oprávněn veškeré dosud nesplatné pohledávky z celkového obchodního vztahu se zákazníkem učinit okamžitě splatnými, pokud dodavatel již uskutečnil dodávku. Toto platí i v případě, že dodavatel již přijal šeky nebo směnky. Pro budoucí – dosud neuskutečněné dodávky – může dodavatel požadovat platbu předem.
9.4. Pokud neexistuje žádné výslovné ujednání o způsobu platby, zákazník musí dlužnou částku uhradit bez prodlení.
9.5. Pokud existuje více pohledávek vůči zákazníkovi, pak platby zákazníky budou zaúčtovány vždy vůči nejstarší pohledávce. Odchylné účely platby zákazníka jsou neúčinné.
9.6. Pohledávky zákazníka vůči dodavateli nesmí být započteny proti pohledávkám dodavatele vůči zákazníkovi.
9.7. V případě prodlení zákazníka s placením je zákazník povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

10. Zvláštní ujednání pro instalační, servisní, a opravářská plnění

10.1. V případě instalačních, servisních a opravářských plnění dodavatele nese zákazník navíc k příslušné platné hodinové sazbě také příslušné platné náhrady za ujeté kilometry a rovněž veškeré ostatní náklady na ubytování a cestovní náklady technika(ů).
10.2. Pokud je realizována smlouva o instalačním, servisním nebo opravářském plnění, a pokud bude poskytnutí plnění zabráněno ze strany zákazníka resp. po uzavření smlouvy zákazníkem není plnění možné vlivem okolností, za které odpovídá zákazník, pak zákazník je povinen zaplatit plnou kupní cenu resp. cenu za dílo. Pokud nevzniknou žádné cestovní náklady nebo náklady na použití vozidla, pak tyto náklady nebudou hrazeny. Pokud poskytnutí instalačního, servisního nebo opravářského plnění bude zpožděno vlivem místních okolností, za které odpovídá zákazník, pak dodatečné náklady a pracovní hodiny technika hradí zákazník.

11. Místo plnění, sídlo soudu, aplikovatelné právo

11.1. Jako místo plnění platí v každém případě sídlo dodavatele, i když se předání uskuteční na jiném místě.
11.2. Pro veškeré právní spory se sjednává výhradně pravomoc soudu věcně příslušného pro sídlo podniku dodavatele.
11.3. Použije se výhradně rakouské právo. Použití obchodního práva OSN je vyloučeno.

12. Změna adresy a vlastnické právo

12.1. Zákazník je povinen okamžitě sdělit dodavateli změnu adresy svého místa podnikání. Pokud toto sdělení bude opomenuto, platí zboží a korespondence za dodané i v případě jejich zaslání na poslední oznámenou adresu.
12.2. Výkresy a nákresy, vzorky, katalogy, prospekty, vyobrazení a podobné zůstávají vždy intelektuálním vlastnictvím dodavatele resp. výrobce. Zákazník k nim nezískává žádná práva k využití díla ani užívací práva.

13. Omezeně platná doložka

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala zčásti nebo zcela neúčinnými, pak tímto není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Back to top